جمعه 21 آبان‌ماه سال 1389

گرفتار

یاد بادا که دلم مشتاق دیدار تو بود 

روز و شب در طلب و هر لحظه بیدار تو بود 

دیدگانم را چه دانی که دگر سوئی نیست 

به فدایت ، که آن هم گرفتار تو بود . . .