شنبه 15 آبان‌ماه سال 1389

گلبرگ

من آن گلبرگ مغرورم

که میمیرم زبی آبی

ولی با منت و خواری

پی شبنم نمی گردم